วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Drafting, Negotiating & Managing SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2015


'Drafting, Negotiating & Managing'
SUCCESSFUL CONSTRUCTION  CONTRACTS  Summit 2015

16-17 September 2015 'สัญญาก่อสร้าง' กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้างด้วยเทคนิคปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เรียนรู้ และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและสัญญาก่อสร้างจากองค์กรชั้นนำ

GAIN CUTTING-EDGE LEARNING POINTS IN TWO DAYS
- DRAFTING & MANAGING SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS-
•     LEGAL & ENGINEER PERSPECTIVE' IN DRAFTING CONSTRUCTION CONTRACT
•     PRE-CONTRACTUAL ARRANGEMENT | MUST NOT MISS
•     KEY CONTRACT CONDITIONS & ADMINISTRATION
•     UNDERSTANDING 'INTERNATIONAL FIDIC CONDITIONS' OF CONTRACT
•     ARBITRATION & CONTRACT DISPUTE RESOLUTION
•     DISPUTE SETTLEMENT: REAL CASES & PROVEN PRACTICES

- MINIMIZING CONTRACT RISKS FOR PROJECT SUCCESS

•    TAX PLANNING & TAX RISK MANAGEMENT
•    MANAGING EPC TURNKEY/DESIGN-BUILD CONTRACTS
•    CONTRACTUAL ISSUES SURROUNDING VARIATIONS
•    MANAGING PROJECT CLOSE-OUTS & CLAIMS
•    CONSTRUCTION PROJECT ABROAD': MANAGING CONTRACTS & SUB-CONTRACTS
•    CASE: DISPUTE RESOLUTION FOR SUCCESSFUL CONSTRUCTION

CONFERENCE HIGHLIGHTS: Best Practices You Must Learn to Ensure the Success of Your Contracts


•         กฎหมายในการร่างสัญญาก่อสร้าง ข้อพิจารณาในสัญญา ประเด็นสำคัญ คำแนะนำ ตัวอย่างเงื่อนไข

•         การเจรจายกร่างสัญญา การเตรียมการระยะแรกคำสำคัญในร่างสัญญา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ
•         แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขและการจัดการสัญญาก่อสร้างแบบต่างๆ
•         การวางแผนภาษีและประเด็นภาษีในข้อสัญญาที่ต้องมีเพื่อลดภาระและความเสี่ยงด้านภาษีของโครงการก่อสร้าง
•         กลไกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง/ข้อความในสัญญาที่ระบุวิธีการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดผลสำเร็จ
•         การจัดการข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง การพิจารณาประเด็นข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและการลดข้อพิพาท
•         กรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง ผลกระทบและข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสัญญา
•         การเจรจาและบริหารประเด็นสัญญาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงานที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อลดผลกระทบ
•         การบริหารความเสี่ยงด้านสัญญาและลักษณะที่สำคัญของสัญญา EPC Turnkey และ Design-Build
•         กลยุทธ์ด้านสัญญาช่วงการปิดโครงการ-เตรียมการเอกสารสัญญา-พิจารณารับผิดชอบและภาระผูกพันของคู่สัญญา
•         กรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างและเทคนิคการแก้ไขข้อพิพาทในโครงการที่ยุ่งยากซับซ้อน
•         การใช้อนุญาโตตุลาการแก้ไขข้อพิพาท ข้อควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ
 
LEARN & CONSULT WITH TOP-NOTCH EXPERTS FROM LEADING FIRMS  for Proven Strategies, Insights & Practical Advice - How to Effectively Draft, Negotiate & Resolve Dispute in Construction Contracts 
•         LEGAL ADVISORY COUNCIL | Mr. Archava  Smuthranond
•         PROJECT PLANNING SERVICE | Mr.Nopparat  Narin
•         PRICE SANOND PRABHAS & WYNNE | Mr. Mongkol  Vutthithanakul
•         CICS & PARTNERS | Mr. Chalermchai  Intarasupa    
•         WATSON FARLEY & WILLIAMS | Mr. Ratthakarn Boonnua    
•         LAWPLUS  | Mr. Kowit Somwaiya
•         MAZARS (THAILAND) | Mr. Wichai  Somboonchokpisal  
•         SUVARNABHUMI LAW | Mr. Chaiyong  Ngampravatdee
•         ILCT(THAILAND) | Mr. Wasantachai  Watanavongvisudhi
•         SIAM CITY LAW OFFICES | Mr. Tada  Sastarasatit
•         LS Horizon | Mr. Lersak  Kancvalkul
•         DLA PIPER (THAILAND) | Mr. Don Rojanapenkul

KEY TAKEAWAYS

•    Appropriate contractual framework for the effective delivery of your capital projects
•    Proper use of recommended terms and conditions in the contracts to protect you company interests
•    Improved construction contract management & claims process throughout the whole phases of projects
•    Effective document control and reporting in compliance with the contract requirements & project needs
•    Cooperative negotiation skills for dispute avoidance strategies and tactics
.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0