วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Inheritance Tax, Property Tax & Family Business Planning Masterclass 2015


กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อการวางแผนภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน

INHERITANCE TAX, PROPERTY TAX & FAMILY BUSINESS PLANNING


  23 - 24 JULY 2015 กฏหมายผ่านแล้ว ท่านต้องวางแผนภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินอย่างมีกลยุทธ์
หลักสูตรด่วนเร่งรัดนี้ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการแบบครอบครัว ให้มีความเข้าใจในกฎหมาย'ภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน'ที่จะนำมาบังคับในอีกไม่นานนี้ 

ท่านควรเตรียมความพร้อมให้แก่กิจการครอบครัวอย่างยั่งยืนผ่านการใช้ Holding Company และการมี "ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กิจการแบบครอบครัว ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย'ภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน'ในเชิงลึก รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนรู้แนวทางและรูปแบบในการวางแผน'ภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน'ในหลากหลายวิธีการต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเตรียมพร้อมสำหรับภาษีมรดก อาทิ Holding Company, Property Company, Branding Company, Offshore Holding Company, Family Trust รวมถึงการประกันชีวิตและการจัดทำพินัยกรรม
 
COURSE LEADER| Thailand's Leading Expert on Tax, Law & Family Business
คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner - Siam City Law Offices  คุณชินภัทร มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทยและ ภาษีระหว่างประเทศกว่า 20 ปี โดยเฉพาะได้ให้ความช่วยเหลือกิจการครอบครัวปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความ ยั่งยืน ตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจ ในวารสารทางธุรกิจในไทยและต่างประเทศ
 
ประเด็นร้อนเร่งด่วนที่ต้องเรียนรู้
- ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
- วิเคราะห์กฎหมายภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินในเชิงลึกและผลกระทบในทุกมิติ
- การวางแผนทางกฎหมายและภาษีของกิจการครอบครัวอย่างมีกลยุทธ์
- เรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่าง
 
DAY ONE | "กิจการครอบครัวและการแบ่งปันมรดก”
- SESSION 1: กฏหมายและภาษีเกี่ยวกับกิจการครอบครัวและการแบ่งปันมรดก
- SESSION 2: กฏหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการแบบครอบครัว
- SESSION 3: กฏหมายและภาษีเกี่ยวกับ "ธรรมนูญครอบครัว” (Family Charter)

DAY TWO | วิเคราะห์ "กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให้”
• SESSION 4: กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให้
• SESSION 5: การวางแผนภาษี "การรับมรดก” และการวางแผนภาษี "การให้”

SUPER HOT SESSION: "ร่างกฏหมายทรัพย์สิน"
• ประเภททรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีทรัพย์สิน
• อัตราภาษีทรัพย์สิน ฐานภาษี และ การยกเว้นภาษี
• ที่ดินรกร้างว่างเปล่า กับ Sanction Tax
• วิเคราะห์อนาคตการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังกฎหมายบังคับใช้
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญาเช่าทรัพย์สิน และสัญญาบริการ

..................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0