วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ROYALTIES & LICENSING: Legal, Tax & Business Strategies & Planning Masterclass 2016


ROYALTIES & LICENSING
Legal, Tax & Business Strategies & Planning 


1 - 2 March 2016


Proactive Measures & Preventive Risk Management for Successful Licensing
& Royalties Transactionsเรียนรู้จากคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐาน กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ/ล้มเหลวจากประสบการณ์จริงเพื่อวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลเกินเกม

This training program is set out to provide the legal and tax practices for intellectual property law, contract and tax management in relation to the royalties and licensing transactions. The main concept of this training is to learn from, successful and failure stories from the real experiences and precedent cases from the Supreme Court. From the case study, the delegates will learn from pain & pitfalls including mistake of business practitioners dealing with marketing expenses, marketing fee, cost allocation which are deemed as 'royalties' for bad tax consequences. This course is interactive & practical for maximum learning.

COURSE LEADERS | Mr. Chinapat  Visuttipat - Partner, Siam City Law Offices Ltd.

KEY HIGHLIGHTS YOU MUST NOT MISS
•  Royalties and Licensing Transactions - Why?
•  Good or Bad Royalties & License Transactions: Just Learn It !!!
•  Legal consideration: Contract Perspectives
•  Contracts Consideration: Contract Drafting and Negotiation
•  Tax Consideration: All about Tax for Royalties Transactions

เจาะลึกประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องว่างของความผิดพลาดและกำหนดทางออก "เชิงป้องกัน”ด้วยกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีที่พลาดไม่ได้
• เจาะลึกประเด็นปิดช่องว่างความผิดพลาดหาทางออก"เชิงป้องกัน”กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี
• ประเด็นทางธุรกิจเกี่ยวกับ "ทรัพย์สินทางปัญญา” และ "ทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง”
• การจัดการซอฟแวร์ License แฟรนไชส์ แหล่งข้อมูล รายชื่อลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ
• การซื้อขายและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินไม่มีรูปร่างประเภทต่าง ๆ
• กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริงในการซื้อขายแบรนด์ /เครื่องหมายการค้า
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกฎหมายรองรับ
• วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา|"สินทรัพย์ทางการตลาด”| ชื่อทางการค้า ช่องทางจัดจำหน่าย ฐานลูกค้า
• ทางเลือกด้านกฎหมายในการ "ได้มา” ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาว่าควรซื้อหรือเช่าและซื้อหรือขออนุญาตใช้
• การทำสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญา Software License สัญญาTechnical Assistance
• การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาแฟรนไชส์
• สัญญาการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่เน้นสาระสำคัญของการทำสัญญารูปแบบต่างๆ
• การเจรจาต่อรองสัญญาการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
• ประเด็นภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบด้านจากคดีตัวอย่าง

KEY LEARNING POINT
1. Intellectual Property (IP) & Non-IP: All about intangible values
2. Ancillary Services: All about related intangible services
3. Acquisition & Disposal of IP: All about how to own and exit the IP
4. Valuation of IP: All about valuation methods of intangible asset
5. Intellectual Property (IP): IP & Non-IP (Marketing Asset)
6. Buy & Lease / Buy & License: Legal Choice on IP asset
7. IP Contracts & Non-IP Contracts: Legal & Tax Views
8. Trend of Contracts & Interpretation: Confidentiality & Trade secret
9. Licensing Contract: Drafting & Negotiation
10. Technical Assistance Contract: Key major consideration
11. Franchise & Marketing Contract: How to maximize the marketing activity
12. IP M&A Contract: Intangible asset transfer
13. Corporate tax & Personal tax: Different tax views
14. Withholding Tax: Taxable or Exempt ?
15. VAT: Sale or Service ? Stamp Duty: Applicable or not?
16. Customs Duty: Post audit with nightmare
.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0