วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

HR OUTSOURCING Problems & Solutions


'HR OUTSOURCING' PROBLEMS & SOLUTIONS
Minimize 'Legal Risks' regarding 'Latest Supreme Court Ruling' & Measures by the Ministry of Labor

18 December 2014 @ JW Marriott Hotel, Bangkok

เจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกา ม.11/1 และคำสั่งกระทรวงแรงงานตาม ม.124
และ 139 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน
เรียนและเข้าใจปัญหาจริงที่เกิดขึ้นและการรับมือกับปัญหา"ลูกจ้างรับเหมาแรงงาน" จากคำพิพากษาฎีกาและมาตรการของกระทรวงแรงงาน
HR OUTSOURCING & THE SUPREME COURT DECISION @ 22326 – 22404

ตามที่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22326 – 22404 วินิจฉัยว่า
"ให้ ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการในค่าครองชีพค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัส ให้ถูกต้องตามที่ผู้ประกอบกิจการ จัดให้แก่ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง โดยต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ในส่วนที่ ผู้เป็นนายจ้างโดยตรงไม่จัดให้ หรือจัดให้น้อยกว่าลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ประกอบการ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ประกอบการ จัดให้แก่ลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างโดยตรง ซึ่งหากผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัสให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง โดยกำหนดจากทักษะ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน จำนวนผลิตผลของงานอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการเช่นเดียว กัน"

จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นการยืนยันในสิทธิของ ลูกจ้างรับเหมาแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานเป็นจำนวนมากมายมหาศาล และก่อให้เกิดผลผูกพันสถานประกอบการย้อนหลังไปตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ที่คุกคามผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการผลิตและบริการ

THE NEW LEGAL RISKS OF HR OUTSOURCING

ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ออกแนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานในการดำเนินการตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ว่าจะอาศัยอำนาจมาตรา 11/1 มาตรา 124 มาตรา 139 (3) และมาตรา 144/1 ดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างไรต่อผู้ฝ่าฝืน ซึ่งแนวปฏิบัติที่กล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานประกอบการและผู้รับเหมาแรง งานอย่างยิ่ง

การสัมนาจะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่กล่าว โดยนำกรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้นแล้วมาเป็นตัวแบบ เพื่อศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของสถานประกอบซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงต่อมาตรา 11/1 และผลของมาตรฐานตามแนวปฏิบัติของทางราชการที่กล่าวมา

KEY LEARNING OBJECTIVES

1. เข้าใจผลกระทบที่มีต่อการจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงของมาตรา 11/1 และคำสั่งกระทรวงแรงงานตามมาตรา124 และ 139 พรบ. คุ้มครองแรงงาน
2. วิธีจัดการลูกจ้างรับเหมาค่าแรงแบบที่จะได้รับหรือไม่ได้รับผลจากมาตรา 11/1 และคำสั่งกระทรวงแรงงานตามมาตรา124 และ 139 พรบ. คุ้มครองแรงงาน
3.ใช้เครื่องมือและวิธีบริหารแรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรงเพื่อให้องค์กรไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรา 11/1 และคำสั่งกระทรวงแรงงานตามมาตรา124 และ 139 พรบ. คุ้มครองแรงงาน

KEY TRAINING AGENDA

1) หลักกฏหมาย แนวคิดของมาตรา 11/1 พรบ. คุ้มครองแรงงาน และนัยสำคัญของคำพิพากษาฎีกาที่ 22326 - 22404/2555 ผลกระทบจากมาตรา 11/1 พรบ.คุ้มครองแรงงานที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย

2) แนวปฏิบัติจากการออกคำสั่งของกระทรวงแรงงานตามมาตรา 124 และ 139
พรบ.คุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับและนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 22326 - 22404/2555

3) แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการในแต่ละรายการ

4) การบริหารการจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรงเพื่อให้องค์กรไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรา 11/1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งของกระทรวงแรงงานตามมาตรา 124 และ 139 พรบ.คุ้มครองแรงงาน

MEET, HEAR AND CONSULT WITH COURSE LEADERS: TOP-NOTCH LEGAL & LABOR EXPERTS

1) Mr. Sompob Maleekaew, Former Director, the Office for Collective Bargaining & Labor Conflict Resolution, Bureau of Labor Relation, Ministry of Labor

2) Mr. Kreangkri Jiamboonsri, Consultant, Baker & McKenzie

อาจารย์เกรียงไกร เจียมบุญศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์ และการใช้กฏหมายแรงงาน มากกว่า 30 ปี โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำมากมายอาทิ Mead Johnson (Thailand), Conoco (Thailand), DTAC, KPMG (Thailand),Emirates Airlines, American Express, Deutsche Bank, AIS, Novatis, CIMB Bank, Standard Chartered Bank อาจารย์เกรียงไกร เป็นวิทยากรในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองในงานแรงงานสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ตรงในการร่วมเจรจาต่อรองกับสภาพแรงงาน การวางกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การร่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การวางกลยุทธ์ทางคดี


.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0