วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

Property Investment & Exit Strategies Masterclass 2015


PROPERTY INVESTMENT & EXIT STRATEGIES
Legal and Tax Planning for Maximizing Investor's Benefits

กลยุทธ์ทางกฎหมายและทางภาษีเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน

การเลือกใช้ "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หรือ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน"

**Real Estate Investment Trusts: REITs**

8 - 9 April 2015
WHY MUST ATTEND 'PROPERTY INVESTMENT & EXIT STRATEGIES'

หลักสูตร 'Property Investment & Exit Strategies' Masterclass เจาะลึกเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร นักลงทุน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อาทิ ที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า (Shopping Mall) คลังสินค้า สิทธิการเช่า

หัวใจหลักของหลักสูตรคือ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จนักลงทุนในทรัพย์สินและประสบการณ์จริง ของผู้บรรยาย โดยเทียบเคียงจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นจาก แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายแนวทางการลงทุนในในทรัพย์สินแบบต่างๆ ได้ และสามารถนำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการมากที่สุด

**รวมทั้งทางเลือกสำหรับการออกจาก(ขาย)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ**

COURSE LEADER: TOP LEGAL & TAX EXPERT IN PROPERTY INVESTMENT
Mr. Chinapat Visuttipat
Partner / Director (MD Tax), Tax & Property Transaction
Siam City Law Offices

วิเคราะห์มิติสำคัญสำหรับการลงทุนในทรัพย์สิน


• ประเด็นธุรกิจและการลงทุน

• ประเด็นข้อกฎหมาย
• ประเด็นทางภาษี
• ประเด็นทางการเงิน
• ประเด็นการบริหารจัดการ
• ประเด็นจังหวะเวลา


KEY LEARNING POINTS

1. การวางแผนการลงทุนในทรัพย์สินอย่างมีกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของนักลงทุน
2. การบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของนักลงทุน
3. กฎหมายและภาษีในการลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
4. การลงทุนแบบมีกรรมสิทธิ์ (Freehold) และการลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold)
5. "ทางเลือก" ในการวางโครงสร้างองค์กรสำหรับการลงทุนในทรัพย์สิน 
6. กลยุทธ์เพื่อ "รู้ทัน" การถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ
7. การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของเจ้าของอย่างยั่งยืน
8. รูปแบบ "การขายออก-เช่ากลับ"มาบริหาร การเลือกใช้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์"
9. รูปแบบของ "การออกจากธุรกิจ" อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนที่ได้รับ "ผลกำไร"พลาดไม่ได้กับ กลยุท์การเลือกใช้ "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หรือ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน"
(Real Estate Investment Trusts: REITs)

.................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0