วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

PERFORMANCE-BASED PAY & Performance Management in Practice Masterclass 2015'PERFORMANCE-BASED PAY'
& Performance Management in Practice

'จ่ายค่าตอบแทนอย่างไร'เพื่อกระตุ้นผลสำเร็จ สร้างคนเก่งและรักษาคนรุ่นใหม่ ผลักดันเป้าหมายธุรกิจ

21 – 22 May 2015


'PERFORMANCE-BASED PAY' CAN TURN AROUND YOUR BUSINESS

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องใหญ่สำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง องค์กรทั้งหลายได้นำระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance-Based Pay) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกระตุ้นผลสำเร็จ สร้างคนเก่งรักษาคนรุ่นใหม่และเร่งรัดเผลักดันเป้าหมายธุรกิจ แต่องค์กรจำนวนมากกำลังประสบปัญหาในระบบบริหารผลงาน โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล

IF YOUR COMPANY ARE WORKING ON THESE ISSUES.....
พนักงานคิดว่าพวกเขาควรได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น?
แต่ท่านต้องการเลือกที่จะยึดถือแนวทางที่มีหลักการมั่นคง
และท่านต้องการส่งเสริมและให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลการปฏิบัติงานดี
• ดังนั้น ท่านต้องการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบให้แก่การทำงานที่มีประโยชน์
• โดยเฉพาะ ท่านต้องการวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ในการใช้งานจริง
ทั้งนี้ ท่านต้องการผลประกอบการที่ดีขึ้น

21 – 22 May 2015 > ACTIVELY LEARN & EXCLUSIVELY CONSULT WITH
คุณทายาท ศรีปลั่ง The Nile Management Consulting

• อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารบุคลากรระดับนานาชาติ
• อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชั้นนำ
• เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์จริงมากว่า 20 ปี

โปรแกรมการเรียนรู้
ช่วงที่ 1: ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน: พื้นฐานสู่การปฏิบัติ
ช่วงที่ 2: ภาพรวมของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 3: การวัดผลการปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 4: ระบบ PMS และ ระบบ Balanced Scorecard
ช่วงที่ 5: วางโครงสร้างและระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 6: การกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนการทำงาน
ช่วงที่ 7: ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 8: กรณีศึกษา | การออกแบบระบบผลตอบแทนจูงใจที่ส่งเสริมกลยุทธ์ธุรกิจ
ช่วงที่ 9: การกำหนดแผนและการบริหาร 'ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน'
ช่วงที่ 10: การประเมินแผน 'ค่าตอบแทนตามผลงาน'
ช่วงที่ 11: HR กับการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารด้วยระบบ PMS

ท่านจะได้รับแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ'การกำหนดสูตรคำนวณและลงมือทำแบบฝึกหัดจริง' เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้งานทั้งสำหรับระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: -
..................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส


6 6 - 2 - 2 7 5 4 5 1 1
6 6 - 2 - 6 9 3 1 4 7 4
6 6 - 8 - 9 6 9 2 9 9 0 0